Điều lệ và các quy chế Công ty tháng 04 năm 2022

Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

File đính kèm:
Download this file (Dieu le Cong ty VTK thang 04 nam 2022.pdf)Dieu le Cong ty
Download this file (QC Noi bo ve quan tri Cong ty thang 04 nam 2022.pdf)Quy che noi bo ve quan tri Cong ty
Download this file (QC To chuc va hoat dong cua HDQT thang 04 nam 2022.pdf)Quy che to chuc va hoat dong của Hoi dong quan tri

Tin mới

Các tin khác