Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/291-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29-04-2021 09:47:21

Vào hồi 14h ngày 28/04/2021 tại Hội trường tầng 3 - Tháp Tây - Tòa nhà Hancorp. Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp./. - Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Chi tiết cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/290-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2021

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07-04-2021 03:56:56

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Tháp Tây, Tổ hợp nhà ở Đa Năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 29/03/2021.

Chi tiết thông báo mời họp kèm theo.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/288-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09-03-2021 09:42:24

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/287-thong-bao-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-cong-ty

Thông báo giao dịch của người nội bộ Công ty

14-01-2021 01:26:47

Thông báo giao dịch của người nội bộ VTK

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu, chi tiết:

- Ông Nguyễn Hữu Hải - Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 10.000 cổ phiếu VTK thời gian dự kiến giao dịch từ 14/01/2021 đến 10/02/2021.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/286-thong-bao-ket-qua-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-vtk

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ VTK

12-01-2021 09:40:06

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu, chi tiết:

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/285-cong-bo-thong-tin-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-tap-doan-cong-nghiep-vien-thong-quan-doi

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

11-01-2021 09:23:40

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/283-thong-bao-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-vtk

Thông báo giao dịch của người nội bộ VTK

30-11-2020 00:00:00

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/275-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-nhan-co-tuc-nam-2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019

13-08-2020 09:27:34

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/237-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

11-03-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 14/04/2020 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/265-thong-bao-ve-viec-cap-lai-giay-chung-nhan-co-phan

Thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

20-02-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/261-chi-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat-tra-co-tuc-bang-co-phieu-2

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018

08-10-2019 03:53:40

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách về chi trả cổ tức năm 2018 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/262-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

12-07-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian láy ý kiến bằng văn bản dự kiến:  ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/255-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15-03-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 16/04/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/259-quyet-dinh-ve-viec-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-co-phieu-cua-ctcp-tu-van-thiet-ke-viettel

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

13-12-2018 17:50:47

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/257-upcom

Thông báo chốt danh sách phục vụ Upcom

30-11-2018 15:41:30

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách phục vụ nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/256-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/258-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-4

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/252-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-2

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

06-08-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/251-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-2

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2)

01-08-2018 15:41:30

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/250-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su-2

Quyết định thay đổi nhân sự

01-08-2018 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm giám đốc

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 3 - Tháp Tây tòa nhà Hancorp - Số 72 Trần Đăng Ninh  - P. Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404