Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trung tá Vũ Tiến Duy

A Duy

 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức

009495

 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thiếu tá Nguyễn Đăng Hùng

a hung