Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thong bao ve giao dich dang ky bo sung

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về giao dịch đăng ký bổ sung theo file đính kèm

CBTT bổ nhiệm PGĐ Nguyễn Văn Hiển

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiển là Phó Giám đốc Công ty

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%

Thông báo về kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2021

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2021

Công bố thông tin

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/314-bien-ban-va-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-nam-2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28-04-2022 18:24:00

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kết Viettel trân trọng thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã diễn ra vào 13h30 và kết thúc 17h30 ngày 28/04/2022.

Công ty trân trọng kính gửi các cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/309-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06-04-2022 11:36:43

 • Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 • Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:
 • 1. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2022 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).
 • 2. Địa điểm: Tầng 3 - Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • 3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 29/03/2022. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu gửi kèm Thông báo này.
 • 4. Nội dung: Chi tiết trong chương trình Đại hội gửi kèm
 • 5. Tài liệu Đại hội: Xem file đính kèm.
 • 6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.
 • - Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 3 - Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • - Điện thoại: 0333866668 Email: phantruongcpa@gmail.com
 • - Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 27/04/2022. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.
 • Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/306-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07-03-2022 02:12:00

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/305-thong-bao-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

14-01-2022 01:17:00

Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/304-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-cua-vtk

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VTK

30-12-2021 07:10:14

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VTK

 

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/303-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-esop-nam-2021

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

23-12-2021 08:27:45

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/302-cong-bo-thong-tin-phat-hanh-co-phieu-esop-nam-2021

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

14-12-2021 03:29:16

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/301-thong-bao-ve-viec-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-nam-2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

10-12-2021 07:57:44

Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2021

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/299-bao-cao-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-nam-2021

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

24-11-2021 02:34:39

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/298-thong-bao-ngay-giao-dich-dau-tien-doi-voi-co-phieu-thay-doi-dang-ky-giao-dich-cua-cong-ty-co-phan-tu-van-thiet-ke-viettel-mck-vtk

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL (MCK:VTK)

17-11-2021 08:55:29

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL (MCK:VTK)

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/294-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-nam-2020

Thong bao phat hanh co phieu tra co tuc nam 2020

28-07-2021 08:47:21

Thông báo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021

- Trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu) 

Chi tiết theo file đính kèm

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/293-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-chi-tra-co-tuc

Thong bao chot danh sach co dong chi tra co tuc nam 2020

28-07-2021 08:44:02

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021

- Trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 20/08/2021

Chi tiết theo file đính kèm

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/295-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-phuong-an-chi-tra-co-tuc-nam-2020

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về phương án chi trả cổ tức năm 2020

12-07-2021 08:59:00

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức bằng tiền: 15%

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%

Chi tiết file đính kèm

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/291-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29-04-2021 09:47:21

Vào hồi 14h ngày 28/04/2021 tại Hội trường tầng 3 - Tháp Tây - Tòa nhà Hancorp. Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp./. - Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Chi tiết cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/290-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2021

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07-04-2021 03:56:56

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 28/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Tháp Tây, Tổ hợp nhà ở Đa Năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 29/03/2021.

Chi tiết thông báo mời họp kèm theo.

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/288-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09-03-2021 09:42:24

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/287-thong-bao-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-cong-ty

Thông báo giao dịch của người nội bộ Công ty

14-01-2021 01:26:47

Thông báo giao dịch của người nội bộ VTK

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu, chi tiết:

- Ông Nguyễn Hữu Hải - Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 10.000 cổ phiếu VTK thời gian dự kiến giao dịch từ 14/01/2021 đến 10/02/2021.

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/286-thong-bao-ket-qua-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-vtk

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ VTK

12-01-2021 09:40:06

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu, chi tiết:

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/285-cong-bo-thong-tin-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-tap-doan-cong-nghiep-vien-thong-quan-doi

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

11-01-2021 09:23:40

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

/index.php/vi/san-pham-dich-vu/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/283-thong-bao-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-vtk

Thông báo giao dịch của người nội bộ VTK

30-11-2020 00:00:00

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 3 - Tháp Tây tòa nhà Hancorp - Số 72 Trần Đăng Ninh  - P. Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.

 • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
 • Fax: 04.62660249
 • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

 • Điện thoại: 0511.62 67 685
 • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

 • Điện thoại: 08.62.938.408
 • Fax: 08.62.938.404